• Psychotherapie
  Uw kosten worden 100% vergoed door uw zorgverzekeraar als de praktijk een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar.
  U betaalt wel uw eigen risico (€385,-).
 • Contracten en vergoeding
  De praktijk heeft voor 2023 een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:
  Zilveren Kruis: Pro Life, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeringen, Achmea, ZieZo
  Menzis: Anderzorg, VinkVink, HEMA
  CZ: Centrale Zorgverzekeringen, CZdirect, OHRA, Nationale nederlanden, Just

  De praktijk heeft voor 2022 een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:
  Zilveren Kruis: Pro Life, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeringen, Achmea, One Underwriting, ZieZo
  Menzis: Anderzorg, VinkVink, HEMA, collectiviteit: PMA
  CZ: Centrale Zorgverzekeringen, CZdirect, OHRA, Nationale nederlanden, Just

  In het geval er geen contract met uw zorgverzekeraar is, betaalt u de rekening zelf en declareert u deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar.
  Aangeraden wordt om in dat geval contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u de kosten declareert.

  Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

  Financiering GGZ per 01-01-2022:
  Er wordt per prestatie, per handeling afgerekend en er wordt per maand gedeclareerd.
  Is er sprake van diagnostisch gesprek, dan wordt er een diagnostisch gesprek gedeclareerd.
  Doet u vier therapiesessies in een bepaalde maand, dan worden er 4 sessies gedeclareerd die maand.
  Heeft u de volgende maand maar twee therapiesessies, dan worden er twee gedeclareerd.

  Meer informatie: 
  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

  Let op!
  Het eigen risico wordt vanaf 01-01-2022 per kalenderjaar betaald.
  Dus als u start met psychotherapie in december dan betaalt u nog dat wat er over is van uw eigen risico van dat jaar.
  Vanaf januari gaat dan uw eigen risico in van het nieuwe jaar en begint u met het betalen van het eigen risico van dat jaar.
  Factsheet: ZPM en eigen risico

   

  Tarieven
  Tarief Overig (zorg)product
  Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2022: €137,50 per sessie.
  Het tarief dat de praktijk hanteert, is het maximumtarief.
  Tarief zelfbetalers: 
  Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.


  Tarief afzeggingen:
  Een gemiste afspraak (no show) wordt in rekening gebracht.
  Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Alle afzeggingen binnen 24 uur van tevoren worden in rekening gebracht. Dit geldt in deze Coronapandemie niet meer bij afzeggingen ivm gezondheidsklachten.
  Voor afspraken op maandag geldt dat deze afgezegd dienen te worden voor 17:00u. op de vrijdag ervoor.
  In geval ziekte bij een afspraak op maandag dient deze 24 uur tevoren te zijn afgemeld via mail of sms (ook vervallen tijdens pandemie).
  Tarief gemist/te laat afgezegd consult: €65,-.

 • Betalingsvoorwaarden
  De betalingsvoorwaarden zijn conform de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

  Algemene Betalingsvoorwaarden:
  Artikel 1
  Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

  Artikel 2
  No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

   

  Artikel 3
  De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
  Artikel 4
  Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

  Artikel 6
  Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

  Artikel 7
  Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

  Artikel 8
  Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  [/checklist]

Tarieven Coaching
Individuele coaching:
U kunt kiezen uit een t
raject van 5 sessies (€815,- excl. btw) of van 10 sessies (€1635,- excl. btw).
Betalingsvoorwaarden:
Elk traject staat maximaal een jaar open. Sessies moeten dus binnen 12 maanden na de eerste sessie gebruikt zijn.
U betaalt per traject, eventueel ongebruikte sessies worden niet in mindering gebracht op de prijs. 

Incompany coaching: in overleg

DSC_6199