• Psychotherapie
  Uw kosten worden 100% vergoed door uw zorgverzekeraar als de praktijk een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar.
  U betaalt wel uw eigen risico (€385,-).
 • Contracten en vergoeding
  De praktijk heeft voor 2021 een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:
  Zilveren Kruis: Pro Life, One Underwriting, Interpolis, FBTO,
  De Friesland Zorgverkeraar, Achmea Zorgverzekeringen
  CZ: OHRA, CZ Direct, Just, Nationale Nederlanden
  Zorg en Zekerheid: AZVZ
  ONVZ: Jaaah, PNO Zorg, VvAA

  De praktijk heeft voor 2020 een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:
  Zorg en Zekerheid
  Eno
  Salland Zorgverzekeringen
  HollandZorg

  ZorgDirect
  ONVZ
  VvAA
  PNOzorg
  Zilveren Kruis
  Interpolis Zorgverzekeringen
  FBTO Zorgverzekeringen
  De Friesland Zorgverzekeraars
  CZ (alleen specialistische ggz)
  OHRA (alleen specialistische ggz)
  Nationale Nederlanden (alleen specialistische ggz)

  In het geval er geen contract met uw zorgverzekeraar is, wordt aangeraden om contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u zelfstandig de kosten declareert.

  Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

  Tarieven
  Tarief Overig (zorg)product
  Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2021: €114,41 per sessie.
  Het tarief dat de praktijk hanteert, is het maximumtarief.
  Tarief zelfbetalers: 
  Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.


  Tarief afzeggingen:
  Een gemiste afspraak (no show) wordt in rekening gebracht.
  Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Alle afzeggingen binnen 24 uur van tevoren worden in rekening gebracht. Dit geldt in deze Coronapandemie niet meer bij afzeggingen ivm gezondheidsklachten.
  Voor afspraken op maandag geldt dat deze afgezegd dienen te worden voor 17:00u. op de vrijdag ervoor.
  In geval ziekte bij een afspraak op maandag dient deze 24 uur tevoren te zijn afgemeld via mail of sms (ook vervallen tijdens pandemie).
  Tarief gemist/te laat afgezegd consult: €65,-.

 • Betalingsvoorwaarden
  De betalingsvoorwaarden zijn conform de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

  Algemene Betalingsvoorwaarden:
  Artikel 1
  Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

  Artikel 2
  No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.
  Artikel 3
  De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

  Artikel 4
  Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

  Artikel 6
  Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

  Artikel 7
  Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

  Artikel 8
  Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  [/checklist]

Tarieven Coaching
Individuele coaching:
U kunt kiezen uit een t
raject van 5 sessies (€595,- excl. btw) of van 10 sessies (€1175,- excl. btw).
Betalingsvoorwaarden:
Elk traject staat maximaal een jaar open. Sessies moeten dus binnen 12 maanden na de eerste sessie gebruikt zijn.
U betaalt per traject, eventueel ongebruikte sessies worden niet in mindering gebracht op de prijs. 

Incompany coaching: in overleg

DSC_6199