• Psychotherapie
  Uw kosten worden 100% vergoed door uw zorgverzekeraar als de praktijk een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar.
  U betaalt wel uw eigen risico (€385,-).
 • Contracten en vergoeding
  De praktijk heeft voor 2024 een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:
  Zilveren Kruis: Interpolis, FBTO, De Friesland, Achmea, De Christelijke Zorgverzekeraar
  Menzis: Anderzorg, VinkVink, HEMA
  CZ: Centrale Zorgverzekeringen, CZdirect, Just, OHRA, Nationale Nederlanden

  Salland Zorgverzeraar.

  Voor ONVZ geldt in 2024 een standaard clientenstop.
  Dit heeft te maken met de eisen die ONVZ aan zorgverleners stelt voorafgaand of tijdens de behandeling. 
  Zie hier voor verdere informatie.

  De praktijk heeft voor 2023 een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  Zilveren Kruis: Pro Life, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeringen, Achmea, ZieZo
  Menzis: Anderzorg, VinkVink, HEMA
  CZ: Centrale Zorgverzekeringen, CZdirect, OHRA, Nationale nederlanden, Just

  In het geval er geen contract met uw zorgverzekeraar is, betaalt u de rekening zelf en declareert u deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar.
  Aangeraden wordt om in dat geval contact te zoeken met uw zorgverzekeraar en u goed te laten informeren over het percentage dat u vergoed krijgt als u de kosten declareert.

  Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

  Wat wordt gefactureerd?
  In het Zorgprestatiemodel dat sinds 2022 van kracht is, wordt per prestatie, per handeling, afgerekend en er wordt per maand gedeclareerd.
  Op één uitzondering na wordt alleen directe tijd gedeclareerd, dus tijd die besteed is aan direct contact met de client. 
  Dit geldt voor:
  – clientcontact dat face-to-face, bit-to-bit en screen-to-screen (beeldbellen, chatten, sms, ed.) plaatsvindt.
  Dit geldt voor inhoudelijk contact, dus niet voor het herplannen van afspraken.
  – de zgn asynchrone digitale zorg, denk aan email of chat waarbij de client de email/chat later beantwoordt. De minuten die hieraan besteed zijn, worden bij elkaar opgeteld tot één consult dat vervolgens gedeclareerd wordt.
  – De uitzondering betreft het intercollegiaal overleg over een client. 
  Hoewel er geen direct contact met de client is, wordt de duur van het overleg geregistreerd en gedeclareerd.

  Voor de duidelijkheid wat concrete voorbeelden:
  Is er sprake van diagnostisch gesprek van 60 minuten, dan wordt er een diagnostisch gesprek van 60 minuten gedeclareerd.
  Doet u vier therapiesessies van 45 minuten in een bepaalde maand, dan worden er 4 sessies van 45 minuten gedeclareerd die maand.
  Heeft u de volgende maand maar twee therapiesessies, dan worden er die maand twee consulten gedeclareerd.
  Is er een inhoudelijk telefonisch contact van 15 minuten, dan wordt er consult van 15 minuten gedeclareerd.
  Is er mailcontact dan wordt de totaal besteedde tijd aan deze handeling bij elkaar opgeteld en gedeclareerd. 

  Bij consulten wordt de geagendeerde tijd gedeclareerd.
  Dat betekent dat als er een afspraak gemaakt is voor een regulier consult, dat in de regel 45 minuten duurt, dan wordt er een consult van 45 minuten gedeclareerd, ook als de client bijvoorbeeld eerder weg moet. 
  Duurt een sessie langer, dan wordt de daadwerkelijk bestede tijd gedeclareerd. 

  Tarieven psychotherapeut
  De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
  Hier vindt u overzichten van de tarieven voor 2024. 
  Zoekt u in het document naar de volgende kwalificaties:
  Ambulant – Kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut

  Meer informatie: 
  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

  Let op!
  Het eigen risico wordt vanaf 01-01-2022 per kalenderjaar betaald.
  Dus als u start met psychotherapie in december dan betaalt u nog dat wat er over is van uw eigen risico van dat jaar.
  Vanaf januari gaat dan uw eigen risico in van het nieuwe jaar en begint u met het betalen van het eigen risico van dat jaar.
  Factsheet: ZPM en eigen risico

  Tarieven
  Tarief Overig (zorg)product
  Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2024: €156,72 per sessie.
  Het tarief dat de praktijk hanteert, is het maximumtarief.
  Tarief zelfbetalers: 
  Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.


  Tarief afzeggingen:
  Een gemiste afspraak (no show) wordt in rekening gebracht.
  Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Alle afzeggingen binnen 24 uur van tevoren worden in rekening gebracht. 
  Voor afspraken op maandag geldt dat deze afgezegd dienen te worden voor 17:00u. op de vrijdag ervoor.
  In geval ziekte bij een afspraak op maandag dient deze 24 uur tevoren te zijn afgemeld via mail of sms (ook vervallen tijdens pandemie).
  Tarief gemist/te laat afgezegd consult psychotherapie: €80,-.
  Bij coaching wordt de gemiste sessie gewoon gefactureerd.

 • Betalingsvoorwaarden
  De betalingsvoorwaarden zijn conform de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

  Algemene Betalingsvoorwaarden:
  Artikel 1
  Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

  Artikel 2
  No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

  Artikel 3
  De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
  Artikel 4
  Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

  Artikel 6
  Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

  Artikel 7
  Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

  Artikel 8
  Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  [/checklist]

Tarieven Coaching
Individuele coaching: €185,- per uur. 
Bij te laat afgezegde sessies (binnen 24 uur van tevoren) of no show wordt  de sessie alsnog in rekening gebracht.

Incompany coaching: in overleg

DSC_6199