Kwaliteit wordt in de praktijk onder meer gewaarborgd door:

Lidmaatschap Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
Leden worden verplicht gevisiteerd door visiteurs van de vereniging.
De visitatie is gebaseerd op de ‘Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk’ van de LVVP, die een weerspiegeling zijn van de huidige wet- en regelgeving.

Belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en daarmee de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen.
De LVVP-visitatie heeft een maximale geldigheid van 5 jaar en is niet inwisselbaar voor visitaties van andere verenigingen.
De LVVP is bij de opzet van de visitatie begeleid door het CBO, een landelijk kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (nu ondergebracht bij TNO).
Aan het eind van de visitatieprocedure ontvangen de deelnemers een visitatieverslag en een certificaat.
De praktijk is eind 2016 gevisiteerd en heeft daarna het visitatielogo en het certificaat van een goed doorlopen visitatie ontvangen. lvvp-visitatielogo-kopie

Het Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
GGZ-organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister.

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.
Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.
Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.
Het kwaliteitsstatuut ligt op de praktijk ter inzage.

Intervisie
Deelname aan twee intervisieclubs met psychotherapeuten en klinisch psychologen met als doel controle op en verbetering van persoonlijk functioneren en het bespreken van casuïstiek.

Privacystatement
Klachtreglement
Elke vrijgevestigde praktijk of instelling heeft een klachtreglement. Het reglement van de praktijk verloopt via de L.V.V.P.
Mocht er sprake zijn van onvrede, bespreekt u dit dan eerst met uw behandelaar.
Indien u een officiële klacht wilt indienen, zie: klachtenregeling-volwassenen L.V.V.P.